logo lendix

se convierte en

logo october
Saber másContinuar en october.eu

Algemene voorwaarden October

Disclaimer

Dit is een nederlandse vertaling van de spaanse algemene voorwaarden en vormt in geen geval de bindende versie zoals alleen de spaanse versie dat doet.

Welkom op de website es.october.eu en app.october.eu (hierna het "Platform

")
.

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden ("GCU

"),

samen met eventuele speciale voorwaarden die worden vastgesteld, regelen de toegang tot en het gebruik van de website https://es.october.eu

, die

eigendom is van October España Plataforma de Financiación Participativa S.L. ("October

España"), een

participatief financieringsplatform dat is goedgekeurd door de Nationale Commissie voor de effectenmarkt (

"

CNMV

") en

geregistreerd is onder nummer 8.

October

España is een Spaanse onderneming, met fiscaal identificatienummer B-87607651 en gevestigd op Plaza de Santa Bárbara, 5, 4º izq, 28004, Madrid, naar behoren geregistreerd in het Mercantile Register van Madrid in volume 35040, folio 121, sectie 8, blad M-630192, vermelding 1

Preambule

In de volgende paragrafen verwijst oktober naar October SA en haar dochterondernemingen. In artikel 8 verwijst de rekening van oktober naar de rekening geopend in app.october

.

eu
 en de bijbehorende betaalrekening

.1

.

Oktober

Spanje

is

geen

kredietinstelling

of een onderneming voor beleggingsdiensten.

Oktober

Spanje heeft als functie om contact

te

leggen met investeerders, die als kredietverstrekkers zullen optreden, en met promotors, die de positie van kredietnemers zullen verwerven, evenals de uitvoering van andere functies die gericht zijn op de formalisering en het beheer van een leningscontract tussen hen

 • Die deelname aan leningen via het Platform brengt het risico met zich mee dat het geïnvesteerde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren gaat, dat het verwachte rendement van de investering niet wordt gehaald en dat er een gebrek aan liquiditeit van de investering ontstaat.
 • Dat de projecten niet onderworpen zijn aan een vergunning of toezicht door de CNMV of de Bank van Spanje en dat de door de ontwikkelaar verstrekte informatie niet door hen zal worden gecontroleerd.
1.

2. Registratie van de belegger

 Om

een belegger op het Platform te worden, moet de gebruiker aan de volgende eisen voldoen

 • Een particulier zijn die ouder is dan 18 jaar en woonachtig is in de Europese Unie of een handelsvennootschap die gevestigd is in de Europese Unie.
 • Niet worden beschouwd als een "Amerikaanse burger" volgens de Amerikaanse belastingdienst.
 • Hebben een geldig e-mailadres en een mobiel telefoonnummer.
 • Laat een bankrekening openen in de eurozone.
 • Volg de volgende vier stappen:
 • Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden
 • Authenticatie
 • KYC (ken uw klant) proces
 • Risicowaarschuwing en investeringslimiet
 • De elektronische portemonnee toewijzen

1.2.1 Stap 1. - Aanvaarding van de GTU

Om toegang te krijgen tot de diensten van het Platform en de lijst van gepubliceerde projecten, moet de gebruiker
 • Vul de hiervoor aangegeven velden in
  • In het geval van een natuurlijke persoon, de naam en achternaam (namen), en in het geval van een rechtspersoon, de bedrijfsnaam en de C.I.F., de naam en achternaam (namen) van de natuurlijke persoon die hem/haar vertegenwoordigt en de functie of titel uit hoofde waarvan hij/zij hem/haar vertegenwoordigt.
  • Een geldig e-mailaccount ("Bijbehorend e-mailaccount").
  • Een wachtwoord.
 • Deze Algemene Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de Lemon Way betaalsystemen op de link en.october.eu/cgu-lemonway te accepteren door de daarvoor bestemde vakjes aan te vinken.
 • Bevestig het opgegeven e-mailadres door te klikken op de link die het Platform naar dit adres zal hebben gestuurd. Op deze manier zal het e-mailadres van de gebruiker worden geregistreerd als zijn "bijbehorende e-mailaccount".

Na

het doorlopen van

deze stappen biedt het Platform de gebruiker de mogelijkheid om regelmatig een nieuwsbrief te ontvangen met daarin de nieuwe beschikbare projecten en de evolutie van de lopende projecten. Indien de gebruiker zich wenst in te schrijven op deze nieuwsbrief, hoeft hij enkel het daarvoor bestemde vakje aan te vinken

.

Zodra de bovenstaande stappen zijn doorlopen, kan de gebruiker (i) doorgaan met het registratieproces, of (ii) niet doorgaan met de registratie en toegang tot het Platform als "bezoeker", waardoor hij of zij alleen de gepubliceerde projecten en hun kenmerken kan bekijken, maar er niet in kan investeren

.1.2.2 Stap

2
 • Er wordt aanvullende informatie gevraagd (onder andere, en belangrijker, een telefoonnummer ("Associated Telephone Number") waarnaar de sleutels voor het tweefasige veilige authenticatieproces ("Authenticatieproces") worden gestuurd, zoals gedefinieerd in het volgende punt.
 • Het zal het authenticatieproces in gang zetten
  • Identificatie van de gebruiker door middel van de introductie, in de daarvoor bestemde velden, van het bijbehorende e-mailaccount en het gecreëerde wachtwoord.
  • Authenticatie door het sturen van een SMS naar het bijbehorende telefoonnummer met een handtekeningcode die de gebruiker in het daarvoor bestemde veld moet invullen om zijn/haar inschrijving op het Platform te bevestigen en zijn/haar volledige toestemming te geven om zich aan te sluiten bij het GCS.
Het

door de gebruiker gekozen wachtwoord, evenals het bijbehorende e-mailaccount en telefoonnummer, zijn methoden om de gebruiker op het Platform te identificeren. De gebruiker erkent dat het zijn eigen verantwoordelijkheid is om passende maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te waarborgen, evenals alle informatie en activiteiten die op het Platform worden uitgevoerd door derden die deze gegevens gebruiken

.1.2.3 Stap 3.- KYC-proces ("Ken Uw Klant"

)Als

tussenpersoon bij het verstrekken van leningen via het Platform, is Oktober España onderworpen aan de geldende regelgeving inzake de preventie van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Om deze reden moet de gebruiker, voordat hij toegang kan krijgen tot alle diensten van het Platform en, in het bijzonder, om te kunnen investeren in overeenstemming met clausule 2 van deze GCS, de volgende twee documenten in elektronisch formaat uploaden

naar het Platform
 • Een persoonlijk identificatiedocument
  • In het geval van een natuurlijk persoon, een van de volgende drie documenten
   • Geldig paspoort (pagina 2 en 3) in kleur
   • Geldige nationale identiteitskaart (voor- en achterzijde) in kleur
   • Geldige verblijfsvergunning (voor en achter) in kleur
  • In het geval van een rechtspersoon
   • Document dat het bestaan ervan bewijst en dat de bedrijfsnaam, de rechtsvorm, het adres, de identiteit van de bestuurders, de statuten en het fiscaal identificatienummer bevat. In het geval van rechtspersonen met de Spaanse nationaliteit kan een certificaat van het handelsregister met de bovengenoemde gegevens worden overgelegd.
   • Een van de volgende persoonlijke identificatiedocumenten van de werkelijke eigenaar van de onderneming (degene die meer dan 25% van het aandelenkapitaal of van de stemrechten bezit)
  • Een tweede identiteitskaart
   • Alle bovenstaande documenten zijn geldig (maar het belangrijkste geüploade identiteitsbewijs moet anders zijn),
   • Rijbewijs,
   • Gezondheidskaart (Spaans of Europees),
   • Laatste aangifte inkomstenbelasting,
   • Familieboek (geboorteakte, huwelijksakte)
   • Elk ander document dat de vereiste identificatie-elementen bevat: naam, voornaam, geboortedatum en -plaats.
 • Eigendomscertificaat van een bankrekening geopend bij een in Spanje of in de Europese Unie gevestigde bank. Een bankafschrift kan worden aanvaard op voorwaarde dat het het volledige rekeningnummer en de volledige naam van de klant vermeldt. De rekeninghouder moet overeenstemmen met het verstrekte identiteitsdocument. In het geval van een onlinebank zal een bewijs van verblijf onder 1 jaar op naam van de gebruiker worden gevraagd.

Deze controlestap is volledig handmatig

en

kan tot 2 werkdagen in beslag nemen

.

1.2.4

.

Elke valse of onjuiste verklaring kan worden onderworpen aan een specifieke behandeling ter voorkoming van fraude

 • De risico's die gepaard gaan met investeringen in participatieve financieringsprojecten.
 • Dat hun totale investering in de laatste twaalf maanden in projecten die door alle participatieve financieringsplatforms zijn gepubliceerd, de drempel van 10.000 euro niet mag overschrijden.
 • Dat hun investering in hetzelfde project, gepubliceerd door het Platform, de drempel van 2.000 euro niet mag overschrijden.

De gebruiker zal akkoord gaan met de verklaring van het Platform door middel van een Authenticatieproces onder de voorwaarden vastgelegd in artikel 1.2

.2

.

hierboven

.1.2.5. Stap 5.- Toewijzing van de Betaalrekening Voordat

de gebruiker

kan overgaan tot het doen van investeringen via het Platform, moet hij een eerste storting doen, voor een minimum bedrag van 50 euro, op de oktober-betaalrekening die hij zal hebben in Lemon Way. De storting kan worden gedaan door middel van credit card betaling (maximaal 1.000 euro per transactie, met een limiet van 2.000 euro in de laatste 30 dagen) of door middel van een bankoverschrijving. Op deze manier kan het Platform de juistheid van

de door de gebruiker

verstrekte bankgegevens controleren

.

Elke gebruiker zal een eigen oktober-betaalrekening hebben in Lemon Way van waaruit hij fondsen kan toewijzen aan de verschillende projecten die worden gepubliceerd op het Platform

.

Met deze

laatste stap zal de

registratie van de gebruiker als een investeerder

worden voltooid

1.4 Registratie van ontwikkelaars

Om

promotor te worden en een project op het Platform te presenteren, moet de gebruiker aan de volgende eisen voldoen

 • Een KMO zijn met een statutaire zetel in Spanje of in de Europese Unie en ten minste één boekhoudperiode hebben afgesloten.
 • Hebben een geldig e-mailadres en een mobiel telefoonnummer.
 • Een bankrekening laten openen in een kredietinstelling in Spanje of in de Europese Unie.
 • Volg de volgende vier stappen
  • Aanvaarding van de GCS
  • Authenticatie
  • Presentatie van het project, het bedrijf en zijn managementteam
  • KYC ("Ken uw klant") proces
  • Beoordeling van het kredietcomité
  • Projectacceptatie en registratie

1.4.1. Stap 1. - Aanvaarding van de GTU

Om

toegang te krijgen tot de diensten van het Platform en een financieringsproject in te dienen, moet de gebruiker

 • Vul de hiervoor aangegeven velden in
  • In het geval van een natuurlijke persoon, de naam en achternaam (namen), en in het geval van een rechtspersoon, de bedrijfsnaam en de C.I.F., de naam en achternaam (namen) van de natuurlijke persoon die hem/haar vertegenwoordigt en de functie of titel uit hoofde waarvan hij/zij hem/haar vertegenwoordigt.
  • Een geldig e-mailaccount ("gekoppeld e-mailaccount").
  • Een wachtwoord.
 • Accepteer deze CGU en de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de Lemon Way betaalsystemen in deze link, met een vinkje bij de daarvoor bestemde vakjes.
 • Bevestig het opgegeven e-mailadres door te klikken op de link die het Platform naar dit adres zal hebben gestuurd. Op deze manier zal het e-mailadres van de gebruiker worden geregistreerd als zijn "bijbehorende e-mailaccount".

Zodra deze procedures zijn afgerond, kan de gebruiker doorgaan met het registratieproces, of niet doorgaan met de

registratie

en toegang krijgen tot het Platform als een "bezoeker" die hem/haar alleen in staat zal stellen om de projecten te bekijken die door andere promoters zijn gepubliceerd en hun kenmerken

.1.4.2 Stap 2

 • Er wordt u om aanvullende informatie gevraagd (inclusief een telefoonnummer ("partnertelefoonnummer") en de link naar het bedrijf dat de financiering zoekt).
 • Het zal het tweefasige Secure Authentication Process in gang zetten
  • Identificatie van de gebruiker door het invoeren van het bijbehorende e-mailaccount en het wachtwoord in de daarvoor bestemde velden.
  • Authenticatie door het sturen van een SMS naar het bijbehorende telefoonnummer met een handtekeningcode die de gebruiker in het daarvoor bestemde veld moet invullen om zijn of haar inschrijving op het Platform te bevestigen en zijn of haar volledige instemming met de CGU uit te drukken.
Het

door de gebruiker gekozen wachtwoord, evenals het bijbehorende e-mailaccount en telefoonnummer, zijn methoden om de gebruiker op het Platform te identificeren. De gebruiker erkent dat het zijn eigen verantwoordelijkheid is om passende maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te waarborgen, evenals alle informatie en activiteiten die op het Platform worden uitgevoerd door derden die deze gegevens gebruiken

.

Het

Platform

behoudt zich het recht voor om niet te handelen volgens de instructies van de gebruiker in geval van gegronde vermoedens dat de persoon die is geregistreerd op de account van de gebruiker niet de werkelijke eigenaar is, evenals in het geval van aanwijzingen voor illegale of frauduleuze activiteiten of ongeoorloofd gebruik van

de account

 • Over het project
  • Naam van het project
  • Doel en strekking van de financieringsaanvraag
  • Gewenste hoogte van de financiering
  • Geschatte duur van de financiering
  • Kwalitatieve beschrijving van het project met tekst en beeld
 • Over het team
  • Beschrijving van de bedrijfsorganen en het managementteam
  • Identiteit en curriculum vitae van de bestuurders en directeuren van de onderneming
  • Rol en functies van de bestuurders en managers van de onderneming
  • Werknemersnummer
 • Over het bedrijf
  • Beschrijving van de onderneming en haar activiteitenplan
  • Bedrijfsnaam, statutaire zetel en internetdomein
  • Belastingnummer
  • Vorm van sociale organisatie
  • Beschrijving van de financiële situatie en de structuur van het aandelenkapitaal en de schuld
  • Documentatie
   • Certificering van het handelsregister, in het geval van een Spaanse KMO, of een document dat het bestaan ervan bewijst en dat de naam van het bedrijf, de rechtsvorm, het adres, de identiteit van de bestuurders, de statuten en het fiscaal identificatienummer bevat.
   • Kopie van de identiteitsdocumenten van de bestuurders en directeuren van het bedrijf.
   • Jaarrekening over de laatste drie jaar van de onderneming.
1.

4.4 Stap 4.- KYC-proces ("Ken uw klant"

)Als

tussenpersoon bij het verstrekken van leningen via het Platform, is oktober Spanje onderworpen aan de geldende regelgeving inzake de preventie van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Om deze reden moet de gebruiker, voordat hij toegang kan krijgen tot alle diensten van het Platform en, in het bijzonder, om een financieringsproject te publiceren op het Platform in overeenstemming met clausule 2 van deze GCS, de volgende documentatie in elektronisch formaat uploaden

naar het Platform
 • Een document dat het bestaan ervan bewijst en dat de firmanaam, de rechtsvorm, het adres, de identiteit van de bestuurders, de statuten en het fiscaal identificatienummer bevat. In het geval van rechtspersonen met de Spaanse nationaliteit kan een certificaat van het handelsregister met de bovengenoemde gegevens worden overgelegd.
 • Een van de volgende persoonlijke identificatiedocumenten van de werkelijke eigenaar van de onderneming (degene die meer dan 25% van het aandelenkapitaal of de stemrechten bezit)
  • Geldig paspoort (pagina 2 en 3)
  • Geldende nationale identiteitskaart (voor- en achterzijde)
  • Geldige verblijfsvergunning (voor en achter)
 • Als er geen echte eigenaar is, een van de volgende persoonlijke identificatiedocumenten van de beheerder of beheerders van het bedrijf
  • Geldig paspoort (pagina 2 en 3)
  • Geldende nationale identiteitskaart (voor- en achterzijde)
  • Geldige verblijfsvergunning (voor en achter)
 • Eigendomscertificaat van een bankrekening geopend bij een in Spanje of in de Europese Unie gevestigde entiteit. Een bankafschrift kan worden aanvaard op voorwaarde dat het het volledige rekeningnummer en de volledige naam van de klant vermeldt. De rekeninghouder moet overeenstemmen met de houder van het verstrekte document dat de identiteit bewijst.
Het verstrekken van bovenstaande documenten is verplicht en als de Organisator deze niet volledig verstrekt, kan het Platform de Organisator de toegang tot alle of een deel van zijn diensten ontzeggen. Elke valse of onjuiste verklaring kan worden onderworpen aan een specifieke behandeling om fraude te voorkomen

.1.4.5 Stap 5. Beoordeling van het Kredietcomité Na

afloop van het KYC-proces zal een analist van het Spaanse team van oktober contact opnemen met de Organisator om het project te verfijnen, indien nodig aanvullende documentatie en informatie te vragen en hun analyse voor te bereiden, die vervolgens formeel zal worden voorgelegd aan het Spaanse Kredietcomité van oktober

. De Organisator garandeert het Platform dat alle informatie die in het registratieproces wordt verstrekt in alle opzichten waar en nauwkeurig is en verbindt zich ertoe deze bij te werken en wijzigingen aan het Platform mee te delen.

De

Organisator gaat ermee akkoord dat hij verantwoordelijk zal zijn tegenover de investeerders voor de informatie

die wordt verstrekt

aan de

Er worden geen kosten in rekening gebracht voor de elektronische archivering.

Docusign zal een e-mail sturen naar de promotor die toegang geeft tot de contracten en van waaruit ze deze kunnen ondertekenen met behulp van het eenmalige wachtwoord dat hen parallel aan

hun

mobiele telefoon wordt toegestuurd. Eenmaal ondertekend door de promotor

,

zullen beide partijen een getekende kopie van

elk

contract per e-mail ontvangen, die correct zal worden gearchiveerd en bewaard tegen oktober. Docusign zal op zijn beurt een kopie van elk contract bewaren in zijn eigen archieven voor een periode van 10 jaar

 • Beschrijving van de onderneming, de vennootschapsorganen en het bedrijfsplan.
 • Identiteit en curriculum vitae van de bestuurders en directeuren.
 • Bedrijfsnaam, statutaire zetel, internetdomeinadres en registratienummer van de emittent.
 • Vorm van bedrijfsorganisatie.
 • Aantal werknemers.
 • Beschrijving van de financiële situatie.
 • Structuur van het aandelenkapitaal en de schuldenlast.
 • Een korte beschrijving van de essentiële kenmerken van de lening en de aan de financiering verbonden risico's.
 • Hoe de lening werd geformaliseerd.
 • De aan de lening verbonden rechten en de wijze waarop deze worden uitgeoefend
 • De vergoeding en afschrijving van de lening en eventuele beperkingen op de overdracht.
 • Het type lening, het totale bedrag van de lening en de duur ervan
 • Het jaarlijkse kostenpercentage, berekend volgens de wiskundige formule in deel I van bijlage I bij Wet 16/2011 van 24 juni 2011 inzake consumentenkredietovereenkomsten.
 • De totale kosten van de lening.
 • De afschrijvingstabel met het bedrag, het aantal en de frequentie van de door de promotor te verrichten betalingen.
 • De rentevoet voor laattijdige betaling en de commissie voor invordering in geval van niet-betaling.
 • Het al dan niet bestaan van aanvullende garanties voor de lening, de mogelijkheid van vervroegde aflossing en de daaraan verbonden voorwaarden en kosten, en het herroepingsrecht voor consumenten of gebruikers.

Na de keuze van het project en het te investeren bedrag ontvangt de investeerder een kopie van de kaderovereenkomst voor de lening, naar behoren ondertekend door de promotor en het Platform, die moet worden nageleefd om de investering te bevestigen. Deze overeenkomst bevat ook een gepersonaliseerd terugbetalingsschema voor de lening in overeenstemming met het geïnvesteerde bedrag. Dit document wordt door het Platform elektronisch verzonden en moet door de investeerder worden ondertekend in overeenstemming met clausule 9

. Het Platform stelt een financieringsdoelstelling en een maximumtermijn voor deelname aan elk project vast. Indien de voor het project vastgestelde financieringsdoelstelling niet wordt bereikt, worden de bedragen die door elke investeerder vooraf aan het project zijn toegewezen en op zijn oktober-betaalrekening zijn geblokkeerd, vrijgegeven en kunnen ze opnieuw worden gebruikt om te investeren in andere projecten of om terugbetaling op zijn bankrekening te vragen. Indien de financieringsdoelstelling voor het einde van het project wordt bereikt, worden de bedragen die door elke investeerder vooraf zijn toegewezen aan het project en op zijn oktober-betaalrekening zijn geblokkeerd, vrijgegeven en kunnen ze opnieuw worden gebruikt om te investeren in andere projecten of om terugbetaling op zijn bankrekening te vragen

 • Meer dan 2.000 euro in hetzelfde project gepubliceerd op het Platform.
 • Meer dan 10.000 euro, in een periode van 12 maanden, in de projecten die op het Platform en in de set van Platforms worden gepubliceerd.
2.

Diensten aangeboden door

het Platform aan de initiatiefnemersVoor de

projecten van de initiatiefnemers die op het Platform worden gepubliceerd, zullen de teams van oktober Spanje individueel de financieringsdossiers analyseren en elke initiatiefnemer toegang geven tot een database van investeerders die bereid zijn om het project te financieren door middel van een lening. Bijgevolg gaat de initiatiefnemer ermee akkoord om het platform te voorzien van nauwkeurige, precieze en volledige gegevens over hun project en de situatie van hun bedrijf, om de studie van hun dossier uit te voeren en in het kader van de informatie die

op het Platform

wordt gepubliceerd

.

Geen enkele initiatiefnemer mag meer dan één project tegelijkertijd op het platform laten publiceren en het maximumbedrag van de fondsenwerving per project mag niet hoger zijn dan 2.000.000 euro, dit cijfer kan oplopen tot 5.000.000 euro, indien het

project uitsluitend is

gericht op

geaccrediteerde

investeerders

 • Stap 1.- Registratie op het Platform in overeenstemming met de voorwaarden van artikel 1.2 van deze GTU.
 • Stap 2.- Selectie van het project en het te investeren bedrag.
 • Stap 3.- Het Platform zal de investeerder een volledig beeld geven van de Raamovereenkomst van de Lening die hij zal onderschrijven, reeds ondertekend door de promotor en het Platform, samen met zijn gepersonaliseerd toetredingsdocument, alsook een samenvatting van de essentiële elementen van de transactie. Hij zal gevraagd worden zijn aanvaarding van deze Raamovereenkomst van de Lening te herhalen en zijn instemming te geven met de Raamovereenkomst van de Lening en het toetredingsdocument door het vakje "valideren" aan te vinken. Op die manier zal hij zijn wens om zich aan te sluiten bij de Raamovereenkomst van de Lening kenbaar maken onder de voorwaarden die hem worden geboden door het toetredingsdocument te ondertekenen. Vanaf het Platform zal de investeerder te allen tijde toegang hebben tot de Raamovereenkomst van de Lening en zijn toetredingsdocument, van waaruit hij ze zo vaak als hij nodig acht zal kunnen downloaden.
 • Stap 4.- De belegger ontvangt een SMS met een handtekeningscode die in het daarvoor bestemde veld moet worden ingevuld om de ondertekening af te ronden en zijn volledige instemming te betuigen met het afsluiten van de transactie en het contract.
10.

Privacy en bescherming van persoonsgegevensAls

onderdeel van het gebruik van het Platform, moet Oktober España de door gebruikers verstrekte persoonsgegevens verwerken

.

De

gebruiker

erkent en accepteert dat alle persoonlijke informatie die aan het Platform wordt verstrekt kan worden verzameld, opgeslagen en verwerkt

in

overeenstemming met het Privacybeleid van het Platform, dat toegankelijk is via de volgende link: https://es.october.eu/politica-de-privacidad/

11

 • U zult geen toegang meer hebben tot uw informatie die op het Platform is geregistreerd;
 • U zult niet langer profiteren van de informatie en mogelijkheden die beschikbaar zijn op het Platform;
 • U krijgt geen toegang meer tot de diensten die het Platform aanbiedt.

Binnen 30 dagen ontvangt de gebruiker een bevestigingsmail van oktober Spanje waarin de beëindiging van zijn lidmaatschap op het platform wordt bevestigd en, indien van toepassing, de overschrijving van het positieve saldo van zijn oktober-betaalrekening naar zijn bankrekening

.11.2 Op verzoek van de Payment EntityIn

overeenstemming met artikel 18 lid 2 van de Lemon Way GTCU kan de betaalrekening van de gebruiker op verzoek van Lemon Way worden geannuleerd. In dit geval zal oktober de rekening van de gebruiker op het platform afsluiten, zelfs als de gebruiker betrokken is bij leningen die nog worden uitbetaald. oktober zal dan als volgt te werk gaan
 • De leningen van de gebruiker konden in oktober worden afgelost voor de volgende waarde
  • Naar het levende kapitaal van leningen waar geen betalingsincident wordt waargenomen.
  • Voor alle andere situaties geldt in oktober naar eigen inzicht een korting van 40% tot 100% van het uitstaande kapitaal op de inkoopwaarde van de participatie.
 • In oktober zal u een voorstel doen om vorderingen en leningen terug te kopen
  • Indien de gebruiker akkoord gaat, zal er een overeenkomst voor de overdracht van de leningen worden getekend tussen de rekeninghouder en oktober. Het bedrag zal dan worden gecrediteerd op de oktober-account van de gebruiker. De gebruiker zal het beschikbare saldo op zijn oktober-account moeten opnemen. Na deze overdracht zal oktober de rekening sluiten na de kennisgeving per e-mail.
  • Als de gebruiker het terugkoopvoorstel afwijst, zal oktober het account sluiten na de kennisgeving per e-mail. De gebruiker zal geen terugbetalingen van de leners ontvangen.
11.

3 Bij besluit van oktober-oktober

Spanje behoudt zich het recht voor om een oktoberrekening te annuleren of te blokkeren (onmogelijkheid om te lenen of te storten op de oktoberrekening, maar met de mogelijkheid om fondsen op te nemen en toegang te krijgen tot het belastingcertificaat) in geval van
 • Onregelmatig gebruik van de rekening,
 • Verwerpelijk gedrag van de Cliënt, in het bijzonder fraude,
 • Weigering om te voldoen aan de verplichting om essentiële informatie te verstrekken
 • Weigering om aanvullende informatie te verstrekken,
 • Verstrekking van valse of onnauwkeurige documenten.
Het besluit van oktober is gebaseerd op de volgende redenen
 • De Rekeninghouder voldoet niet aan deze GTU,
 • De Rekeninghouder heeft in oktober onjuiste, verouderde of onvolledige identificatiegegevens verstrekt,
 • Er bestaat een risico op fraude, witwassen van geld of financiering van terrorisme of een risico dat de veiligheid van de oktoberrekening kan aantasten,
 • In het geval dat de Betalingsinstelling een groot aantal terugbetalingen, geannuleerde orders of niet-toegestane orders ontvangt
De reactivering van het Oktoberaccount is naar eigen goeddunken. Oktober heeft het recht om aanvullende documentatie op te vragen en om, na analyse van de verstrekte informatie, een gunstig advies te geven, waarbij de klant toestemming krijgt om het Oktoberaccount te blijven gebruiken. Indien Oktober meer abnormaal gedrag waarneemt op hetzelfde Oktoberaccount, zal dit automatisch en permanent worden geblokkeerd.

12. Verantwoordelijkheid van

het PlatformDe informatie op het Platform is uitsluitend bedoeld en voor het exclusieve gebruik van personen, organisaties en entiteiten die voldoen aan de criteria die zijn vastgelegd in deze AGV. Het Platform is niet bedoeld voor gebruik door personen, organisaties of entiteiten in een rechtsgebied waar dergelijk gebruik in strijd is met de wet of de toepasselijke regelgeving. De gebruiker stemt ermee in om de grootst mogelijke vertrouwelijkheid in acht te nemen
 • Storingen, onderbrekingen, computervirussen of verbrekingen van de verbinding in het elektronische besturingssysteem of in de computers van de gebruikers, veroorzaakt door omstandigheden die buiten de controle van het Platform vallen en die de levering van diensten beperken of vertragen;
 • Vertragingen of blokkades op het Platform als gevolg van tekortkomingen of overbelasting van het internet of andere elektronische systemen;
 • Schade veroorzaakt door derden door illegale inmenging buiten de controle van het Platform;
 • Onmogelijkheid om de diensten te verlenen om redenen die niet aan het Platform zijn toe te schrijven, zoals omstandigheden van overmacht.
13. Hyperlinks

op

het PlatformDe hyperlinks op het Platform

kunnen de gebruikers leiden naar andere websites die door derden worden gepubliceerd en waarvan de inhoud buiten de controle van het Platform valt. Bijgevolg, en voor zover de hyperlinks op het Platform zijn opgenomen met als enig doel de navigatie van de gebruikers op het internet te vergemakkelijken, is de toegang tot deze websites van derden voor de gebruikers van het Platform de enige beslissing en verantwoordelijkheid van deze laatste

.

Indien de gebruikers hyperlinks naar het Platform wensen te creëren, moeten zij eerst een verzoek om toestemming indienen op het volgende adres:

14.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten De

gebruiker aanvaardt dat het

Platform

en elk van zijn onderdelen (zoals merken, beelden, teksten, video's, enz.) worden beschermd door de intellectuele en industriële eigendomsrechten van Oktober España

15. Contact en klachten

Elke klacht of claim moet worden gericht aan de afdeling Klachten van Oktober España, waarvan de gegevens als volgt zijn: Oktober España Plataforma de Financiación Participativa S.L.Att. - Klachtenafdeling - Mail: https://es.october.eu/empresas/faq/. Het Investor Relations team beheert de klachten binnen 3 werkdagen. Voor meer informatie over de procedure voor het indienen van klachten en claims kan de gebruiker terecht op de volgende link:

reclamaciones.

Het

beheer

van de klachten

uitgevoerd door Oktober España maakt deel uit van haar taak als tussenpersoon in de processen van participatieve financiering, en kan op geen enkele manier worden gelijkgesteld met

de

levering van enige vorm van adviesdienst over de projecten die op het platform verschijnen, of enige verbintenis om de terugbetaling door de promotoren te garanderen

hier

16. Wijzigingen van het Platform en deze Algemene Gebruiksvoorwaarden

Oktober España kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud en de informatie in het Platform en deze GCS wijzigen, in het bijzonder om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire update of toepasselijke aanbeveling en om het Platform te verbeteren. De wijzigingen zullen worden opgenomen in deze GCS en zullen worden opgenomen in het Platform zodat de gebruikers ze kunnen lezen en op de hoogte zijn wanneer ze opnieuw toegang krijgen tot het Platform. De gebruiker erkent en aanvaardt dat de toegang tot het Platform de aanvaarding van deze GCS en

alle

wijzigingen die sinds de publicatie ervan op het Platform van kracht zijn, impliceert. De datum van de laatste wijziging van deze

GCS

is: maart 2020

.

17

.